ติดต่อเรา (+66) 2-707-3050 | office@myboxgroup.com

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และในส่วนของวัตถุดิบที่บริษัทฯนำมาใช้ทำพาเลทไม้นั้น มีหลายประเภท คือ ไม้ยางพารา, ไม้เบญจพรรณ และไม้สนนอก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพื่อสามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้า

โดยกระบวนการผลิตของทางบริษัทฯ มี 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1.การเตรียมวัตถุดิบ 2.การผลิตพาเลทไม้ 3.การอบความร้อน 4.การจัดส่ง

 • 1. การเตรียม วัตถุดิบ

 • 2. การผลิตพาเลทไม้

 • 3. การอบความร้อน

 • 4. การจัดส่ง

1. การเตรียมวัตถุดิบ

 • วัตถุดิบ (ไม้ยางพารา, ไม้เบญจพรรณ, ไม้สน)

  หากลูกค้าต้องการพาเลทไม้ที่ทำจากไม้ยางพาราหรือไม้เบญจพรรณ ทางบริษัทฯจะนำวัตถุดิบเป็นไม้ซุงมาจากทางภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย อีกทั้งทางบริษัทฯยังมีไม้สน ไว้บริการลูกค้า ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นจะนำมาแปรรูปให้ได้ขนาดตามต้องการ

 • อัดน้ำยา

  ไม้แปรรูปของทางบริษัทฯ จะผ่านกระบวนการอัดน้ำยาที่มีคุณสมบัติรักษาเนื้อไม้ โดยจะใช้ถังน้ำยาระบบสุญญากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถอัดน้ำยาได้ทุกส่วนของเนื้อไม้

 • อบแห้ง

  หลังจากไม้แปรรูปผ่านขั้นตอนการอัดน้ำยา เนื้อไม้จะชุ่มไปด้วยน้ำยา ทางบริษัทฯจะทำการอบแห้ง โดยใช้ความร้อนจากไอน้ำผ่านท่อสตีมเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 168 ชั่วโมง ต่อเนื่อง เพื่อให้ความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

  ในขั้นตอนนี้ บริษัทฯ จะเข้มงวดในการตรวจสอบปริมาณน้ำยาในเนื้อไม้ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะใช้น้ำยาสำหรับตรวจสอบมาทาลงที่เนื้อไม้ และสังเกตผล

  • หากน้ำยาตรวจสอบกลายเป็นสีแดงเข้ม หมายความว่า น้ำยาที่อัดเข้าไปมีปริมาณเพียงพอ
  • หากน้ำยาตรวจสอบยังคงเป็นสีเหลือง หมายความว่า น้ำยาที่อัดเข้าไปมีปริมาณไม่เพียงพอ      ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตได้

  ถัดมา ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบความชื้อในเนื้อไม้ โดยใช้เครื่องวัดความชื้น

  • หากเนื้อไม้มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 15% - 20% จะนำมาใช้ในการผลิตต่อไป
  • หากเนื้อไม้มีความชื้นสูงกว่า 20% จะถูกคัดออก ไม่ควรนำมาใช้ในการผลิต

2. การผลิตพาเลทไม้

 • การไส, การตัด, การซอยและการขึ้นรูป

  นำไม้แปรรูปที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาปรับขนาดตวามกว้าง, ความยาว และความหนา ซึ่งหากขาไม้เป็นแบบขาเว้า ทางบริษัทฯจะทำการเว้าขาโดยใช้เครื่องเว้าขาโดยเฉพาะ

 • การขัด

  ขัดมุมและเก็บความเรียบร้อยต่างๆของไม้และขาลูกเต๋า (block) ก่อนนำมาประกอบพาเลท

 • การประกอบ

  จัดทำบล๊อคแบบมาตรฐานตามแบบ drawing สำหรับลูกค้าทุกๆรายโดยเฉพาะ เพื่อการผลิตที่รวดเร็วและถูกต้อง

 • ตรวจสอบคุณภาพพาเลทไม้

  ทางบริษัทฯมีมาตรการในการตรวจสอบพาเลทไม้ เช่น ความกว้าง, ความสูง, ความยาวให้ได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และยังครอบคลุมถึง สภาพความสมบูรณ์ของตัวพาเลทไม้ เช่น การตรวจสอบตะปู, ตาไม้ เพื่อให้มั่นใจว่า พาเลทไม้ของบริษัทฯมีความแข็งแรง และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของลูกค้าในอนาคต

3. การอบความร้อน (Heat Treatment)

สืบเนื่องจากมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 หรือ ISPM15 (International Standard for Phytosanitary Measure No.15) มีเนื้อความระบุว่า บรรจุภัณฑ์ไม้ใดๆที่จะบรรจุสินค้าส่งออกระหว่างประเทศ ต้องได้รับการกำจัดศัตรูพืชก่อน ซึ่งอยู่ในหัวข้อเรื่องแนวทางการควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ในการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยวิธีการอบความร้อน (Heat treatment) ให้กับพาเลทไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช โดยใช้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เมื่ออบความร้อนสมบูรณ์แล้ว จึงทำการประทับตรารับรอง (ตรา IPPC) ลงบนบรจุภัณฑ์ และออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้า (Certificate) ภายใต้การควบคุมและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ โดย กรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture)

4. การจัดส่ง

ทางบริษัทฯ มีรถขนส่งทั้งแบบชนิดปิดและชนิดเปิด ไว้บริการลูกค้ามากกว่า 10 คัน อีกทั้งยังมีรถขนส่งหลายขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการในแต่ละครั้ง โดยสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย